GAMECELL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İşbu Sözleşme’nin konusu;

www.gamecell.com Sitesinde (Kısaca: “Site” veya “Portal” olarak anılacaktır) yayınlanan, yer verilen, Sözleşme’ye konu Kullanıcı hesap bilgileri kullanılarak erişim sağlanan Gamecell’e ait olan veya Gamecell dışındaki 3. Kişi veya kurumlara ait ve Site’de erişim olanağı sunulan her nevi oyun ve dijital içerik, hizmet veya veri ile Site’de sunulan veya satışa konu edilen her nevi ürün ve/veya hizmetin (Kısaca: “İçerik” olarak anılacaktır) kullanım koşulları ile Kullanıcı ile Portal’ın işletmecisi olan Bigkazan Oyun ve Pazarlama A.Ş. (Kısaca “Gamecell” olarak anılacaktır) arasında Site’nin ve/veya buradaki hizmet ve içeriklerin kullanılmasının veya buradaki içerik/hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

Gamecell Sitesi sadece eğlence amacıyla kullanılabilir. Site’nin ticari amaçlarla, gelir elde etmek maksadıyla veya diğer benzer bir hedefe matuf şekilde kullanımı mümkün değildir. Kullanıcı, Gamecell hizmet ve içeriklerini sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımın için kullanabileceğini kabul eder.

1.2. Gamecell, bu Sözleşme’nin içerdiği şartları Site’nin içeriğindeki değişiklikler, sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen her zaman güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme Site üzerinden Kullanıcı’ya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır.

1.3. Kullanıcı, Gamecell’in bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; Gamecell tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Site’ye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerik/hizmetten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları Gamecell ve “Kullanıcı”dır. 

2.2. Bu Sözleşme’de Kullanıcı ve Gamecell ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “Gamecell” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.

2.3. “Kullanıcı”: Gamecell Sitesi’ne üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, Gamecell Sitesi’nde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır. Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık ve yukarıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.

2.4. Kullanıcı’nın, Gamecell Sitesi’ndeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler Gamecell tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.

2.5. Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden Gamecell’e karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

2.6. Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.

2.7. Kullanıcı bir üste bende konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden Gamecell’e karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu Sözleşme’nin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.

2.8. Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu Sözleşme anlamında “Kullanıcı”ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, Gamecell’e karşı bu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.

2.9. İşbu Sözleşme tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi,  herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Gamecell’den Kullanıcı’ya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Gamecell Sitesi’ne üye olarak veya üye olmaksızın, Site’de veya Site üzerinden erişim sağladığı herhangi bir Gamecell yayınına konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Tarafları bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilderek yürürlük kazanmış olur.

3.2. İşbu sözleşme 3.1. hükmünde tanzim edilen şekilde ve anda kurulduktan sonra Kullanıcı’nın Site’ye erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın, Site’ye erişim sağlanarak Kullanıcı’nın Site içerik/hizmetlerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.

3.3. Kullanıcı bu Sözleşme’nin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde bu durumu tarih belirterek ve varsa Kullanıcı hesabını kapattıktan sonra durumu Gamecell’e yazılı şekilde bildirerek ve bu andan itibaren Site’ye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir. Gamecell, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcı’nın hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

3.4. Gamecell, işbu Sözleşme’de, Gamecell Sitesi’nde kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni ürün ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut ürün, hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek olan ihtiyaçların sonucunda ve dönemsel yahut periyodik olma zorunluluğu bulunmaksızın, zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haizdir.

4. MÜLKİYET

4.1. www.gamecell.com ve bu Site’den sunulan, Site aracılığıyla erişim sağlanan her nevi hizmet ve içerik, Gamecell ve/veya iş ortağı olan 3. Kişi veya kurumlara aittir.

4.2. Gamecell Sitesi’nden Kullanıcı tarafından Gamecell ve/veya bu maddeye konu 3. Kişi veya kurumlar tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun şekilde edinimi gerçekleştirilen hiçbir içerik Kullanıcı’ya bunların üzerinde mülkiyet hakkı vermez.  Kullanıcı’nın Site üzerinden erişim veya edinim sağladığı, yahut kullandığı her nevi içerik, Gamecell’in iş ortağı olan 3. Kişi veya kurumlara ait ve Site aracılığıyla erişim sağlanan, elde edilen içerikler hariç olmak üzere, Gamecell’in münhasır mülkiyetindedir. Bu bende konu içeriklerin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisiz münhasıran Gamecell’e ait olup Site aracılığıyla erişim sağlanan, edinilen 3. Kişi veya kurumlara ait hizmet ve içeriklere dair mezkur yetkiler ise hak sahiplerine ve bunların Gamecell ile aralarındaki sözleşmelerin izin verdiği ölçüde Gamecell’e aittir.

4.3. Kullanıcı, Gamecell üzerinden edinimini gerçekleştirdiği her nevi içerik, ürün veya hizmetin usulüne uygun edinilmiş olmak şartıyla kendisine sadece ilgili edinime konu unsuru kullanma hak ve yetkisini tanıyacağını bilir, kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı’nın, Gamecell Sitesi’nden edindiği ürün, hizmet veya içeriklerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, Gamecell ve/veya Portal üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan 3. Kişi veya kurum iş ortakları tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların Gamecell tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

4.5. Kullanıcı’nın, Gamecell Sitesi’nden edindiği her nevi içeriğin kullanım hakkı, ilgili içeriğin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın bu bende konu şekilde edindiği içerikleri ticarete konu etmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması hallerinde Gamecell’e karşı ilgili içerikten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

4.6. Kullanıcı, Gamecell Sitesi’nden edindiği her nevi içerikten sadece ilgili içeriğin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder. Kullanıcı’nın, bu bende konu şekilde edindiği içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı, mezkur eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.

4.7. Site’de sunulan, erişim olanağı sağlanan içerik ve hizmetlerle bağlantılı olarak Gamecell ve/veya ilgili 3. kişi ve kurum partnerleri tarafından E-Spor turnuvaları düzenlenebilir. Bu turnuvalarının içeriği, şekli, kapsamı, zamanı, katılım, kazanım vb. koşul ve kuralları bizzat bu sayılanlarca belirlenir.  Kullanıcı, düzenlenen bu turnuvaların belirlenen katılım dahil genel kural ve koşullarına uygun şekilde hareket edeceğini; aksi durumda yaşanabilecek her türlü olumsuz sonuçtan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder. Gamecell ve ilgili 3. Kişi veya kurum partnerlerinin belirleyeceği temel kurallar çerçevesinde Kullanıcı tarafından da Portal dahilinde turnuva düzenlenebilir. Turnuvaların Kullanıcı tarafından düzenlendiği hallerde Kullanıcı, Gamecell ve iş ortakları tarafından belirlenen temel kural ve koşullara uygun şekilde düzenlenerek yönetileceğini, turnuvaların güvenilirliği ve gereği gibi ifasını sağlayacağını, bu kapsamda turnuvanın yönetimi, yürütülmesi, tamamlanması dahil turnuvalar ile bağlantılı her konuda münhasıran kendisinin sorumlu olacağını; Gamecell ve ilgili iş ortaklarına hiçbir şekilde sorumluluk tevcih edilemeyeceğini, talep ve şikayet yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5. ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ

5.1. Gamecell Sitesi’nden üçüncü kişi veya kurumlara ait reklamlar dahil her nevi dijital ortam, web sitesi, ürün veya içeriklere erişim sağlanması mümkün olabilir. Kullanıcı ise bu bende konu şekilde Site’den kendisine veya üçüncü kişilere ait içeriklere harici veya dahili şekilde erişim sağlanmasına yahut bunların Site üzerinden veya Kullanıcı hesaplarından yayınlanmasına yönelik eylem veya işlemlerde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Gamecell Sitesi’nden hangi tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın Gamecell tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir.

5.3. Gamecell Sitesi’nden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi içeriklerinin Site içinden veya Site dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu bent kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına Gamecell’e aitttir. Ancak reklamlar dahil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.

5.4. Gamecell Sitesi’nden reklamlar vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere, erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların, içeriklerin veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir. 

5.5. Gamecell Sitesi’nden erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişilere ait içeriklere erişim sağlamak veya bunları kullanmamak Kullanıcı’nın tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. Gamecell, Site’den erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık Gamecell’e karşı ileri sürülemez.

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

6.1. Gamecell Sitesi üzerinden, Kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan bu bende konu içerik ve yayınlardan ötürü; Gamecell’e karşı Kullanıcı tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez. Kullanıcı, Gamecell Portalı’ndan her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 3. kişi veya kurumlara ait içerik ve yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun Gamecell’e ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı, Gamecell Sitesi’nden sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları Gamecell’e ve/veya Portal üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan 3. Kişi veya kurumlara ait olan hizmet, oyun, içerik ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

6.3. Bu Sözleşme’ye konu hükümleri veya Site’yi yahut Site içeriklerinin kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı’nın, Gamecell Sitesi’nden ayrılması ve bu Site’de sunulan hizmetlerden veya ürünlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye konu hükümleri kabul iradesini Gamecell’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.

6.4. Gamecell Sitesi’nin Kullanıcı’nın içerik oluşturup yayınlayabildiği ilgili kısım ve bölümlerinde içerik girişlerinin yapılmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi içeriklerden ötürü Gamecell’e sorumluluk tevcih edilemez.

7. FİKRİ HAKLAR

7.1. Gamecell tarafından Site içeriklerinin ve/veya Site aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen 3. Kişi veya kurumlara ait içerik veya hizmetlerin Kullanıcılara arzında kullanılan markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde Gamecell’in ve/veya ilgili hak sahibi 3. Kişi veya kurumların münhasır mülkiyetindedir.

7.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’ya ve/veya diğer üçüncü kişilere, Gamecell’in ve/veya bahsi geçen hak sahiplerinin münhasır mülkiyetinde olan 7.1. bendinde mezkur unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz, anılan hakların üzerinde sadece ilgili içerikle ilgili sınırlı kullanım hakkı tanır.

7.3. Kullanıcı, Gamecell Sitesi’nden sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamının, bu Sözleşme’de sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran Gamecell’in mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.

7.4. Gamecell ve/veya bahsi geçen 3. kişi veya kurum hak sahipleri, 7.1, 7.2, 7.3 bentlerinde sayılı tüm varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir.

7.5. Gamecell’in Portal kapsamında sunulan tüm içerik ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, Gamecell’in bu bende konu şekilde Site içerik ve hizmetlerinin sunumunu geçici veya kalıcı şekilde durdurması veya sonlandırması hallerine istinaden Gamecell’e karşı herhangi bir hakkının veya talepte bulunma yetkisinin bulunmadığını kabul eder.

7.6. Gamecell bu Site’de sunulan hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum Gamecell’in içerik veya hizmetlerine dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.

7.7. Gamecell Sitesi’ndeki veya Site aracılığıyla erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların Gamecell’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

7.8. Kullanıcı, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının Gamecell’in ve/veya bahsi geçen 3. Kişi veya kurum hak sahiplerinin tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.

7.9. Gamecell tarafından Site’de sunulan içerik ve hizmetleri veya Site aracılığıyla erişim sağlanan içerik hizmetleri ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.

7.10 Kullanıcı, Sözleşme’nin yanı sıra bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Gamecell Gizlilik Politikası’nı da kabul ettiğini beyan eder. Böylece, Kullanıcı Portal ve Portal’daki içerik veya hizmetlerden istifade ettiği sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendisinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Gamecell’e rücu etme hakkının veya husumet tevcih etmesinin bulunmayacağını kabul eder.

7.11. Kullanıcı, Portal ve Portal aracılığıyla erişim sağlanan hizmet ve içerikleri ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.

8. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI

8.1. Gamecell Sitesi’nde sunulan hizmet veya içeriklerin Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme şartlarına aykırı kullanılması halinde Gamecell, Kullanıcı’nın Site hizmet ve içeriklerine erişimini geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir.

8.2. Gamecell’in 8.1’deki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın bu işleme mukabil herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Gamecell üzerinden sunulan her nevi içerik/hizmet sırasında Kullanıcı’nın zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.

8.3. Kullanıcı, Gamecell Portal’ına Gamecell üyelik hesabı ve Site’de belirtilen 3. Kişi veya kurumlara ait platform hesapları ile giriş yapabilir. Portal’a belirtilen kullanıcı hesapları vasıtasıyla giriş yapılması, buna ilişkin kural ve koşullar bakımından Gamecell tarafından her zaman değişiklik ve düzenleme yapılabilir, yeni Portal sistemine giriş yöntemleri belirlenebilir; Kullanıcı’nın ilgili değişiklik ve düzenlemelere itiraz hakkı bulunmamaktadır.  Kullanıcı yapılacak girişlerde Gamecell içerik ve hizmetlerinden yararlanması amacıyla kendisine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Gamecell aleyhine veya Gamecell’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi durumun tespiti halinde Gamecell 8.1 maddesindeki şekilde işlem yapabilir.

8.4. Kullanıcı, Gamecell Sitesi’nde sunulan içerik ve hizmetlere erişim sağlamak amacıyla kullandığı hesap bilgilerinin ve hesaplar dahilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Bu bentte sayılan tüm varlıklar Kullanıcı’ya Site’nin amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.

8.5. Kullanıcı, Gamecell Sitesi’nde sunulan her nevi içeriklerin ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

8.6. Kullanıcı, Gamecell Sitesi’nde sunulan ve/veya Site aracılığıyla erişim sağlanan,  edinilen hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, içeriklere ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, içeriklerle veya içeriklerin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve Gamecell’in arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerikler hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerikler tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerikler hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda Gamecell tarafından 8.1. bendindeki yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

8.7. Gamecell Sitesi üzerinden erişim sağlanan, indirilen her nevi uygulama, içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini Kullanıcı bilir ve kabul eder.

9. KULLANICI BAĞLANTI VE DONANIMI

9.1. Gamecell Sitesi tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden ve/veya Site aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

9.2. Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir.

Bu hususta Gamecell’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.3. İnternet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

9.4. Gamecell tarafından sunulan içerik/hizmetlerden yararlanılması halinde, içerik/hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Gamecell tarafından mevcut Kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir.

9.5. Kullanıcı’nın, Gamecell hizmet ve içeriklerinden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için Gamecell tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir.

9.6. Kullanıcı, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Gamecell’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabulü ve taahhüt eder.

9.7. Gamecell içerik ve servislerinin ve Site aracılığıyla erişim sağlanan, edinilen içerik veya hizmetlerin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller Gamecell’e karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez.

10. SORUMSUZLUK

10.1. Gamecell Site’de sunulan içerikler ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Gamecell sorumlu tutulamaz.

10.2. Site’de sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer kullanıcıları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Kullanıcı, Gamecell hizmet ve içeriklerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

10.3. Kullanıcı’nın 10.2 bendine aykırı kullanım durumlarında Kullanıcı Gamecell tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile ilgili hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcı’nın yarattığı ilgili içerikleri Gamecell tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.

10.4. Gamecell söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya Site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

10.5. Gamecell içerik ve hizmetlerini kullanmak için, Kullanıcı’nın bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından Gamecell sorumlu tutulamaz.

10.6. Gamecell Sitesi aracılığıyla erişim imkanı sunulan bazı içerik ve hizmetler, bu durum ayrıca belirtilerek, yayın ve lisans hakları Gamecell’e ait olmadan ve sadece Site aracılığıyla erişim olanağı sağlanarak yayınlanabilen içerikler olduklarından, bunlara dair hesap sahipliği, erişim yetkileri, resmi makam ve mercilerin bilgi talepleri ancak ve sadece içerik veya hizmetin yayıncısının sorumluluğunda olup bu hususlardan dolayı Gamecell’in uhdesinde bir bilgi veya veri tutulması söz konusu değildir. Bu bende konu içerik ve hizmetlerden dolayı Kullanıcıların Gamecell’e karşı herhangi bir talep hakkı veya buna dayanak ilişkisi bulunmadığı gibi resmi makam ve mercilerin bu içerik ve hizmetlere dair bilgi taleplerinin de Gamecell’e yöneltilmesi veya Gamecell tarafından cevaplandırılması mümkün değildir.

11. HESAP KULLANIMINDA GİZLİLİK

11.1. Kullanıcı, Gamecell hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla sahibi olduğu kullanıcı hesabına erişim yetkilerini sağlayan bilgileri herhangi bir üçüncü kiş veya kurumla paylaşmama ve gizli tutma mükellefiyetinin tek başınıza sorumlusu olduğunu kabul eder; herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Gamecell’e bildirmeyi taahhüt eder.

11.2. Gamecell, Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı hesap erişim bilgilerini özenle kullanıp koruyacağını kabul eder.

11.3. Kullanıcı Gamecell Sitesi’nde hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve içerik ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.

11.4. Kullanıcı, Gamecell’in, Kullanıcı hesaplarını işletmek için Kullanıcı’nın kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, kendisinden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.

11.5. Gamecell, Kullanıcı’nın bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve Kullanıcı’ya her nevi yasal teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

12. MUVAFAKAT

12.1. Gamecell Sitesi ve bu Site tarafından sunulan hizmet ve içeriklerle bağlantılı olarak Gamecell ve Gamecell'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcı’ya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yahut bir diğer iletişim aracıyla yapılması Kullanıcı’nın yazılı muvafakati ile ve bilgisi ve kabulü dahilinde yapılır. Kullanıcı, Gamecell tarafından kendisine yapılan bu bende konu bildirim veya bilgilendirmeleri almak istememesi halinde Gamecell Sitesi’nde bu amaçla tahsis edilmiş üyelik ve bildirimden ayrılma talebini Gamecell’e iletebilir.

12.2. Gamecell Sitesi ve Kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Gamecell Sitesi içerik ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

Site Kullanıcıları kendilerine bu bende konu şekilde yapılan bilgilendirme veya bildirimlerin devam eden bildirimler için sonlandırılmasını, ilgili bildirimde kendilerine sunulan "Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.

13. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞME İLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICI’NIN HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICI’NIN SİTE İÇERİK VE/VEYA HİZMETLERİNİ VE/VEYA SİTE ARACILIĞIYLA ERİŞİM SAĞLANAN/EDİNİLEN 3. KİŞİ VEYA KURUMLARA AİT ÜRÜN, HİZMET VEYA İÇERİKLERİN KULLANIMINDAN, KULLANAMAMASINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK POLİTİKASI VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI VE/VEYA YASAL DÜZENLEMELERİ İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA (AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL) KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KULLANICI TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI VE GAMECELL’İ BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL VE TAAHHÜT EDER.

14. GARANTİDEN MUAFİYET

14.1. GAMECELL, SİTE VE İÇERİKLERİNE, HİZMETLERİNE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA ERİŞİM SAĞLANAN/EDİNİLEN HER NEVİ İÇERİK VE HİZMETLERE DAİR KULLANICI’YA YÖNELİK OLARAK; AYIBA, ZAPTA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜLKİYETİNE, FİKRİ HAK SAHİPLİĞİNE, DEVAMLILIĞA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, KESİNTİSİZLİĞE, İÇERİĞİN/HİZMETİN OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR VASFINA VEYA İÇERİĞİN/HİZMETİN VARLIĞININ VEYA YAYININ DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DIŞINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNE DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ.

14.2. GAMECELL’İN İLGİLİ İÇERİK VE HİZMETLERE DAİR GARANTİ MUAFİYETİNE DAİR YUKARIDAKİ HÜKÜM, GAMECELL’İN SAYILANLARA DAİR KASITLI EYLEMLERDE BULUNDUĞU, BULUNACAĞI, BU ŞEKİLDE HEDEFLER VE UYGULAMALAR GÖZETTİĞİ YAHUT GÖZETECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

15. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

15.1. Gamecell Sitesi’nden sunulan içerik ve hizmetlerin ve/veya Site aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen ürün, içerik ve hizmetlerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. (Kısaca “Ürün veya Hizmetler”). Site üzerinden satışa konu edilen Ürün ve Hizmetlerden (örnek mahiyetinde olup bunlarla sınırlı olmamak üzere oyun kodları, ön ödemeli araçlar, elektronik pinler ve benzeri) hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını, satın alma koşullarına ilişkin hususları belirleme hak ve yetkisi Gamecell’e ve/veya Gamecell’in ilgili 3. Kişi veya kurum iş ortaklarına aittir.  Site’de sunulan veya Site aracılığıyla erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, hizmet, içerik ve diğer unsurlardan ücretsiz olanların, sayılanların kararı ile daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Aynı şekilde ücretli şekilde sunulan içeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına da karar verilebilir. Gamecell bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Kullanıcı’yı Site üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.

15.2. Gamecell Sitesi üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcı’nın tasarruf ve sorumluluğundadır.

15.3. Kullanıcı Site’den sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcı’nın bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Gamecell hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi Gamecell’e aittir. Site üzerinden Kullanıcıların kullanımına sunulan 3. kişi veya kurumlara ait ödeme sistem yapıları ve bunlara ilişkin hizmetlere erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı münhasır sorumluluk bu sistem ve hizmetleri sunanlara ait olup Gamecell’e bu sebeple sorumluluk tevcih edilemez.

15.4. Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcı’nın, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde www.gamecell.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

15.5. Kullanıcı’nın bu şekilde ödemeye yönelik işlemleri www.gamecell.com ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Gamecell tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

15.6. Kullanıcı’nın tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, Kullanıcı’nın internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

15.7. Kullanıcı’nın Site’den yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Gamecell mesul değildir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Gamecell defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir.

16. İÇERİK UYGUNLUĞU

16.1. Gamecell Sitesi’ndeki veya Site aracılığıyla erişim sağlanan/edinilen her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların ve özellikle oyunların, Kullanıcı yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi Kullanıcılara aittir. Gamecell, Site’deki tüm içeriklerin yaş gruplarına gore uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğı değerlendirmeleri Kullanıcı ile paylaşabilir.

16.2. Kullanıcı’nın yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde; Gamecell İçeriklerinden istifade etmeden evvel, yasal temsilcilerine ilgili İçerikleri bildirmesi, tercih ettiği İçeriklerin kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili İçerikten yararlanması, kullanması ve kullanmaya devam etmesi önemle önerilmektedir.

16.3. Gamecell Sitesi üzerinde sunulan veya aracılığıyla erişim sağlanan İçeriklerde ve özelliklerde oyunlarda kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan Kullanıcı’nın gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

16.4. Gamecell Sitesi’nden sunulan içerik ve hizmetlerden ötürü Kullanıcı’nın diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiçbir hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi Gamecell tarafından reddedilmektedir. Gamecell, Kullanıcıların Site ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum Gamecell’in Kullanıcı hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer Site içeriklerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

17. BAŞLIKLAR VE YORUM

İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

18. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşme’nin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

19. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI

19.1. GAMECELL, ZAMAN VE SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN; HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA, AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, OBJEKTİF SORUMLULUK VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK; GAMECELL’İN İLGİLİ ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ VE/VEYA BU ŞEKİLDE BİR İDDİA VEYA TALEPTE BULUNULARAK; GAMECELL SİTE VE İÇERİKLERİNİN VEYA HİZMETLERİNİN KULLANICI TARAFINDAN KULLANIMI, KULLANILAMAMASI VEYA YANLIŞ/KÖTÜYE KULLANIMINDAN KAYNAKLI HER NEVİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, SONUÇ ODAKLI, KİŞİSEL, CEZAİ VEYA ÇOKLU ZARAR TAZMİNATLARINDAN; HER TÜR AĞIR İHMALDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VE SONUÇLARDAN ÖTÜRÜ KULLANICI’YA VEYA KULLANICI İLE OLAN İRTİBATINDAN NEŞET EDEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

19.2. KULLANICI, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE BU İHLALDEN ÖTÜRÜ, İHLAL EYLEMİNDE BULUNANLARA MUKABİL DAVA İKAME ETME VEYA ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINI HAİZDİR. BU GİBİ DURUMLARDA GAMECELL, KULLANICI’YI, RESMİ MAKAM VE MERCİLER NEZDİNDE İLGİLİ HAKKININ VEYA YETKİSİNİN DAYANAĞI OLAN VARSA UHDESİNDEKİ DİJİTAL VERİ VE DELİLLERİN, YASAL SAKLAMA SÜRESİ İÇİNDE VE RESMİ MAKAM VEYA MERCİLER TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA, BUNLARI SUNARAK, HER ZAMAN DESTEKLER.

19.3. KULLANICI, HİÇ BİR HAL VE ŞART ALTINDA GAMECELL’E KARŞI, VARSA İLGİLİ DAYANAK EYLEMİN VEYA İHLALİN KONU EDİLDİĞİ TALEPLERİNDE BİREL İŞLEM İÇİN TEKİL ÖDEME MEBLAĞINDAN DAHA FAZLA BİR MEBLAĞI TALEP EDEMEZ.

20. MUCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

Gamecell, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Gamecell’in kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Gamecell’in kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşme’yi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.

21. TEMLİK ve NAKİL

21.1. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında veya Gamecell Sitesi’nde sunulan hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın, Gamecell’in yazılı muvafafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.

21.2. Gamecell, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya ilgili içerik ve hizmetlerle ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut boçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

22. YETKİ

Gamecell ile Kullanıcıları arasında Gamecell tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, Gamecell ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcı’nın Gamecell Sitesi’ni veya İçeriklerini kullanması Kullanıcı ve Gamecell arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

24. FERAGAT EDİLMEZLİK

Gamecell’in işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.

Gamecell’in işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

YUKARIDAKİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUMUŞ VE ANLAMIŞ OLDUĞUNUZU KABUL VE BEYAN EDİYOR VE AŞAĞIDAKİ “KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VE/VEYA SİTE, GAMECELL İÇERİK VE/VEYA HİZMETLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİ KULLANARAK VEYA BU SAYILANLARA ERİŞİM SAĞLAYARAK İŞBU SÖZLEŞME’NİN ŞARTLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.